حراجی سرورهای اختصاصی آلمان

سرور حراجی اختصاصی آلمان از دیتاسنتر معروف Hetzner Online GmbHبا سخت افزار مناسب و قدرتمند و بهترین قیمت ها توسط دیتاسنتر هتزنر آلمان ارائه می‌شود.

فروش سرورهای حراجی اختصاصی آلمان

سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران، ارتباط شبکه پایدار، پورت Uplink قدرتمند، ترافیک نامحدود و قابلیت استفاده برای مجازی سازی از قابلیت های این سرورها می باشد.

آخرین زمان بروزرسانی: 08:02:50 3-2-1400
عملیات
Price
Traffic
Hard Disk
RAM
CPU
Server Name
ServerID
Price 1,045,460
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB29
Server ID 1382410
Price 1,045,460
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB29
Server ID 1382860
Price 1,081,513
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB30
Server ID 1382480
Price 1,081,513
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB30
Server ID 1382484
Price 1,081,513
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB30
Server ID 1366777
Price 1,081,513
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB30
Server ID 1382835
Price 1,081,513
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB30
Server ID 1382946
Price 1,081,513
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB30
Server ID 1376782
Price 1,081,513
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB30
Server ID 1382733
Price 1,081,513
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB30
Server ID 1378208
Price 1,081,513
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB30
Server ID 1379920
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB32
Server ID 1353571
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB32
Server ID 1354650
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB32
Server ID 1359972
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB32
Server ID 1361929
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB32
Server ID 1374590
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB32
Server ID 1383365
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB32
Server ID 1384533
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB32
Server ID 1362924
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB32
Server ID 1382717
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB32
Server ID 1383901
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB32
Server ID 1371987
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB32
Server ID 1378121
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB32
Server ID 1383913
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB32
Server ID 1383898
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB32
Server ID 1374294
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB32
Server ID 1379998
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB32
Server ID 1385397
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB32
Server ID 1382714
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 1 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB32
Server ID 1385908
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB32
Server ID 1362418
Price 1,153,615
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB32
Server ID 1378173
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB33
Server ID 1352795
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB33
Server ID 1354651
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB33
Server ID 1355552
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB33
Server ID 1356275
Price 1,178,683
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB33
Server ID 1356278
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB33
Server ID 1359517
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB33
Server ID 1357636
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB33
Server ID 1370972
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB33
Server ID 1371077
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB33
Server ID 1329622
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 600 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB33
Server ID 1379123
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB33
Server ID 1377255
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB33
Server ID 1375118
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB33
Server ID 1385489
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB33
Server ID 1380681
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB33
Server ID 1381470
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB33
Server ID 1382439
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB33
Server ID 1386642
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB33
Server ID 1386590
Price 1,189,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB33
Server ID 1378019
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB34
Server ID 1356039
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB34
Server ID 1355558
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB34
Server ID 1361930
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB34
Server ID 1368434
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB34
Server ID 1384395
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB34
Server ID 1379126
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB34
Server ID 1380672
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB34
Server ID 1380008
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB34
Server ID 1379277
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB34
Server ID 1380018
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB34
Server ID 1382713
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB34
Server ID 1382725
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB34
Server ID 1382175
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB34
Server ID 1380326
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB34
Server ID 1378596
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB34
Server ID 1378124
Price 1,225,713
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB34
Server ID 1376947
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-975
Server Name SB35
Server ID 1292124
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB35
Server ID 1357648
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980
Server Name SB35
Server ID 1359969
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB35
Server ID 1369595
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB35
Server ID 1366558
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB35
Server ID 1371282
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB35
Server ID 1380013
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB35
Server ID 1382470
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB35
Server ID 1382194
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB35
Server ID 1355999
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB35
Server ID 1368851
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB35
Server ID 1385408
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB35
Server ID 1385394
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB35
Server ID 1384093
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB35
Server ID 1382912
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB35
Server ID 1383353
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB35
Server ID 1383820
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB35
Server ID 1373818
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB35
Server ID 1382904
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB35
Server ID 1385912
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 600 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB35
Server ID 1379118
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB35
Server ID 1384381
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB35
Server ID 1377205
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 300 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB35
Server ID 1379756
Price 1,261,766
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB35
Server ID 1382670
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB36
Server ID 1382716
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB36
Server ID 1372515
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB36
Server ID 1379865
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB36
Server ID 1373007
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB36
Server ID 1387450
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB36
Server ID 1379933
Price 1,333,864
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB37
Server ID 1385482
Price 1,333,864
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB37
Server ID 1385993
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 1.5 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB38
Server ID 1351259
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980
Server Name SB38
Server ID 1321510
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB38
Server ID 1346346
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB36
Server ID 1383810
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB38
Server ID 1383059
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 1.5 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB38
Server ID 1382388
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB38
Server ID 1374376
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB38
Server ID 1382336
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB38
Server ID 1377156
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB38
Server ID 1379105
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB38
Server ID 1383899
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB38
Server ID 1375113
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB38
Server ID 1385928
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB38
Server ID 1378911
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB38
Server ID 1384368
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB38
Server ID 1385929
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB38
Server ID 1379113
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB38
Server ID 1372215
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB38
Server ID 1385992
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB38
Server ID 1382334
Price 1,369,917
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB38
Server ID 1385918
Price 1,405,966
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980
Server Name SB39
Server ID 1357641
Price 1,405,966
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB39
Server ID 1374371
Price 1,405,966
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-990x
Server Name SB39
Server ID 1368416
Price 1,405,966
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB39
Server ID 1384414
Price 1,405,966
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB39
Server ID 1374835
Price 1,405,966
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB39
Server ID 1385310
Price 1,405,966
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB39
Server ID 1384492
Price 1,405,966
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB39
Server ID 1382270
Price 1,405,966
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB39
Server ID 1382789
Price 1,250,119
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 750 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB35
Server ID 1385329
Price 1,405,966
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB39
Server ID 1376587
Price 1,357,272
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB38
Server ID 1380956
Price 1,405,966
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB39
Server ID 1377718
Price 1,405,966
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB39
Server ID 1384356
Price 1,405,966
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB39
Server ID 1379114
Price 1,442,015
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB40
Server ID 1377054
Price 1,442,015
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB40
Server ID 1382434
Price 1,442,015
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB40
Server ID 1382327
Price 1,442,015
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB40
Server ID 1377473
Price 1,442,015
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB40
Server ID 1374869
Price 1,442,015
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB40
Server ID 1384095
Price 1,442,015
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB40
Server ID 1382495
Price 1,442,015
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB40
Server ID 1382503
Price 1,442,015
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB40
Server ID 1379109
Price 1,442,015
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB40
Server ID 1382393
Price 1,442,015
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB40
Server ID 1372207
Price 1,442,015
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB40
Server ID 1374922
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-990x
Server Name SB41
Server ID 1371190
Price 1,442,015
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB40
Server ID 1383424
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB41
Server ID 1382832
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB41
Server ID 1384080
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB41
Server ID 1383819
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB41
Server ID 1386005
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB41
Server ID 1371505
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB41
Server ID 1372265
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB41
Server ID 1382761
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB41
Server ID 1377974
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-990x
Server Name SB41
Server ID 1385314
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB41
Server ID 1382986
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB41
Server ID 1382353
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB41
Server ID 1382272
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB41
Server ID 1386735
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB41
Server ID 1372388
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB41
Server ID 1383068
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB41
Server ID 1382767
Price 1,478,068
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB41
Server ID 1362845
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB42
Server ID 1366640
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB42
Server ID 1383817
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB42
Server ID 1372865
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB42
Server ID 1379255
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 300 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-990x
Server Name SB42
Server ID 1382397
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980
Server Name SB42
Server ID 1385327
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB42
Server ID 1379271
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB42
Server ID 1384572
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB42
Server ID 1368423
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB42
Server ID 1383912
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB42
Server ID 1378641
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB42
Server ID 1374368
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB42
Server ID 1385400
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB42
Server ID 1377968
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB42
Server ID 1364730
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB42
Server ID 1375924
Price 1,250,119
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-975
Server Name SB35
Server ID 1386450
Price 1,514,117
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB42
Server ID 1383255
Price 1,550,170
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB43
Server ID 1385624
Price 1,550,170
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 120 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-990x
Server Name SB43
Server ID 1385315
Price 1,550,170
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB43
Server ID 1386807
Price 1,550,170
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB43
Server ID 1378386
Price 1,550,170
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB43
Server ID 1385957
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 600 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB44
Server ID 1317324
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB44
Server ID 1381799
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB44
Server ID 1383238
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB44
Server ID 1383371
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB44
Server ID 1372314
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB44
Server ID 1383905
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB44
Server ID 1359674
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB44
Server ID 1380726
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB44
Server ID 1383815
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB44
Server ID 1383907
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB44
Server ID 1383383
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB44
Server ID 1380472
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB44
Server ID 1383138
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB44
Server ID 1382507
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB44
Server ID 1383840
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB44
Server ID 1385427
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB44
Server ID 1362622
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 120 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB44
Server ID 1382344
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB44
Server ID 1363788
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB44
Server ID 1362833
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB44
Server ID 1385907
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB44
Server ID 1382985
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB44
Server ID 1384903
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB44
Server ID 1384025
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB44
Server ID 1375054
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB44
Server ID 1384092
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB44
Server ID 1386641
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 300 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB44
Server ID 1386008
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB44
Server ID 1384060
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB44
Server ID 1382326
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB44
Server ID 1379125
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB44
Server ID 1385474
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB44
Server ID 1370279
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB44
Server ID 1382346
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB44
Server ID 1383300
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB44
Server ID 1375982
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB44
Server ID 1385925
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB44
Server ID 1382349
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 300 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB44
Server ID 1372471
Price 1,586,219
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB44
Server ID 1383381
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB45
Server ID 1382913
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB45
Server ID 1366608
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB45
Server ID 1371718
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB45
Server ID 1355005
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB45
Server ID 1383432
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB45
Server ID 1383237
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB45
Server ID 1382500
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB45
Server ID 1383390
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB45
Server ID 1372507
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB45
Server ID 1373028
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 120 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB45
Server ID 1383281
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB45
Server ID 1383222
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB45
Server ID 1366793
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB45
Server ID 1359498
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB45
Server ID 1379852
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB45
Server ID 1383906
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB45
Server ID 1378111
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB45
Server ID 1378023
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB45
Server ID 1379509
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB45
Server ID 1383445
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB45
Server ID 1379132
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB45
Server ID 1383240
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB45
Server ID 1384085
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-990x
Server Name SB45
Server ID 1382395
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB45
Server ID 1373736
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB45
Server ID 1367359
Price 1,622,268
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB45
Server ID 1383374
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB46
Server ID 1383235
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB46
Server ID 1383914
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB46
Server ID 1375285
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB46
Server ID 1385767
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB46
Server ID 1371584
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB46
Server ID 1382274
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB46
Server ID 1382988
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB46
Server ID 1385952
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB46
Server ID 1381707
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB46
Server ID 1379107
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB46
Server ID 1381487
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB46
Server ID 1383444
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB46
Server ID 1382319
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB46
Server ID 1383039
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB46
Server ID 1383265
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB46
Server ID 1380725
Price 1,658,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB46
Server ID 1386458
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB47
Server ID 1376946
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 1.5 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB47
Server ID 1371157
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB47
Server ID 1383837
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB47
Server ID 1383844
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB47
Server ID 1383976
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU AMD Opteron 6338P
Server Name SB47
Server ID 1382798
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB47
Server ID 1383484
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB47
Server ID 1383454
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB47
Server ID 1386597
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB47
Server ID 1386790
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB47
Server ID 1366060
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB47
Server ID 1383464
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB47
Server ID 1374427
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB47
Server ID 1372382
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB47
Server ID 1383826
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB47
Server ID 1379106
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB47
Server ID 1386592
Price 1,694,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB47
Server ID 1382502
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB48
Server ID 1369584
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB48
Server ID 1385990
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB48
Server ID 1383465
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB48
Server ID 1370276
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB48
Server ID 1381281
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB48
Server ID 1381321
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB48
Server ID 1367870
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB48
Server ID 1379137
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB48
Server ID 1379840
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB48
Server ID 1383456
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB48
Server ID 1383482
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB48
Server ID 1385649
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB48
Server ID 1353923
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB48
Server ID 1385434
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB48
Server ID 1385411
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB48
Server ID 1382301
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB48
Server ID 1382998
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB48
Server ID 1371709
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB48
Server ID 1370303
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB48
Server ID 1377967
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB48
Server ID 1378574
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB48
Server ID 1379115
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB48
Server ID 1386725
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB48
Server ID 1383896
Price 1,730,419
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB48
Server ID 1367977
Price 1,766,472
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB49
Server ID 1385770
Price 1,766,472
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB49
Server ID 1383472
Price 1,766,472
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB49
Server ID 1382737
Price 1,766,472
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB49
Server ID 1356495
Price 1,766,472
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB49
Server ID 1381675
Price 1,392,988
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 300 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980
Server Name SB39
Server ID 1386459
Price 1,766,472
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB49
Server ID 1383370
Price 1,766,472
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 600 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB49
Server ID 1383828
Price 1,766,472
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB49
Server ID 1375110
Price 1,766,472
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB49
Server ID 1381714
Price 1,802,521
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 600 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB50
Server ID 1385721
Price 1,802,521
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB50
Server ID 1385986
Price 1,766,472
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB49
Server ID 1372321
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB51
Server ID 1379874
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB51
Server ID 1382269
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB51
Server ID 1384091
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB51
Server ID 1360384
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB51
Server ID 1371275
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB51
Server ID 1384109
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB51
Server ID 1381744
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB51
Server ID 1381550
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB51
Server ID 1362645
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB51
Server ID 1377979
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB51
Server ID 1383468
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB51
Server ID 1374173
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB51
Server ID 1381493
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB51
Server ID 1374880
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB51
Server ID 1373644
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB51
Server ID 1383831
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB51
Server ID 1385919
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB51
Server ID 1382355
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB51
Server ID 1383488
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB51
Server ID 1379104
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB51
Server ID 1377814
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB51
Server ID 1382680
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB51
Server ID 1383576
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB51
Server ID 1383459
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB51
Server ID 1383447
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB51
Server ID 1383446
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 256 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-990x
Server Name SB51
Server ID 1373555
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB51
Server ID 1377815
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB51
Server ID 1385724
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB51
Server ID 1386732
Price 1,838,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB51
Server ID 1386780
Price 1,874,623
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB52
Server ID 1378087
Price 1,874,623
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB52
Server ID 1372521
Price 1,874,623
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB52
Server ID 1386727
Price 1,874,623
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB52
Server ID 1363574
Price 1,874,623
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB52
Server ID 1377164
Price 1,874,623
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB52
Server ID 1386009
Price 1,874,623
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB52
Server ID 1369025
Price 1,874,623
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB52
Server ID 1359677
Price 1,874,623
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB52
Server ID 1386808
Price 1,910,672
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB53
Server ID 1373620
Price 1,910,672
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB53
Server ID 1385715
Price 1,910,672
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB53
Server ID 1379798
Price 1,910,672
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB53
Server ID 1369522
Price 1,910,672
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB53
Server ID 1383486
Price 1,910,672
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB53
Server ID 1381532
Price 1,910,672
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB53
Server ID 1384265
Price 1,910,672
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB53
Server ID 1374809
Price 1,910,672
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB53
Server ID 1378402
Price 1,910,672
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB53
Server ID 1385764
Price 1,946,725
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB54
Server ID 1381687
Price 1,946,725
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB54
Server ID 1372555
Price 1,946,725
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB54
Server ID 1383915
Price 1,946,725
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB54
Server ID 1362647
Price 1,946,725
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB54
Server ID 1382352
Price 1,946,725
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB54
Server ID 1376589
Price 1,946,725
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB54
Server ID 1376945
Price 1,357,272
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 120 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB38
Server ID 1371906
Price 1,946,725
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB54
Server ID 1387392
Price 1,982,774
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB55
Server ID 1384082
Price 1,982,774
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB55
Server ID 1383580
Price 1,982,774
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB55
Server ID 1385317
Price 1,982,774
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB55
Server ID 1380007
Price 1,982,774
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB55
Server ID 1379873
Price 2,018,823
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB56
Server ID 1385726
Price 2,018,823
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB56
Server ID 1372133
Price 2,018,823
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB56
Server ID 1386704
Price 2,054,876
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU AMD Opteron 6338P
Server Name SB57
Server ID 1384174
Price 2,054,876
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB57
Server ID 1381777
Price 2,054,876
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB57
Server ID 1374136
Price 2,054,876
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 120 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB57
Server ID 1363821
Price 2,054,876
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB57
Server ID 1361240
Price 2,054,876
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB57
Server ID 1382884
Price 2,054,876
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB57
Server ID 1381608
Price 2,054,876
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB57
Server ID 1359678
Price 2,054,876
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 480 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB57
Server ID 1382389
Price 2,054,876
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB57
Server ID 1384474
Price 2,054,876
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB57
Server ID 1376590
Price 2,054,876
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB57
Server ID 1385950
Price 2,054,876
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB57
Server ID 1372118
Price 2,054,876
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB57
Server ID 1377056
Price 2,090,925
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB58
Server ID 1385827
Price 2,090,925
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB58
Server ID 1385939
Price 2,090,925
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB58
Server ID 1382909
Price 2,090,925
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB58
Server ID 1383506
Price 2,090,925
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB58
Server ID 1373114
Price 2,090,925
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB58
Server ID 1383989
Price 2,090,925
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB58
Server ID 1383607
Price 2,090,925
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB58
Server ID 1386907
Price 2,090,925
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB58
Server ID 1382375
Price 2,090,925
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB58
Server ID 1386805
Price 2,126,973
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB59
Server ID 1375026
Price 2,126,973
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB59
Server ID 1382376
Price 2,126,973
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB59
Server ID 1381759
Price 2,126,973
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB59
Server ID 1373033
Price 2,126,973
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB59
Server ID 1367454
Price 2,126,973
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB59
Server ID 1369297
Price 2,163,027
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB60
Server ID 1382392
Price 2,163,027
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB60
Server ID 1385945
Price 2,163,027
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB60
Server ID 1385728
Price 2,163,027
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB60
Server ID 1385941
Price 2,163,027
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB60
Server ID 1383818
Price 2,163,027
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB60
Server ID 1379103
Price 2,163,027
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 512 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB60
Server ID 1376973
Price 2,163,027
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB60
Server ID 1381530
Price 2,199,075
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB61
Server ID 1381590
Price 2,199,075
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB61
Server ID 1381603
Price 2,199,075
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB61
Server ID 1382317
Price 1,857,319
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB52
Server ID 1383503
Price 2,199,075
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB61
Server ID 1383509
Price 2,199,075
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB61
Server ID 1383830
Price 2,199,075
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB61
Server ID 1386545
Price 2,199,075
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB61
Server ID 1383065
Price 2,235,124
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB62
Server ID 1385773
Price 2,271,177
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB63
Server ID 1382877
Price 2,271,177
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 240 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB63
Server ID 1382390
Price 2,271,177
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB63
Server ID 1362447
Price 2,271,177
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB63
Server ID 1381749
Price 2,271,177
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB63
Server ID 1384374
Price 2,271,177
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB63
Server ID 1377166
Price 2,271,177
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB63
Server ID 1381600
Price 2,271,177
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB63
Server ID 1382612
Price 2,271,177
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB63
Server ID 1383460
Price 2,271,177
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB63
Server ID 1351502
Price 2,271,177
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 6 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB63
Server ID 1374763
Price 2,271,177
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB63
Server ID 1378024
Price 2,271,177
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB63
Server ID 1386609
Price 2,271,177
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB63
Server ID 1386584
Price 2,271,177
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB63
Server ID 1372858
Price 2,307,226
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB64
Server ID 1378021
Price 2,307,226
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB64
Server ID 1379702
Price 2,307,226
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB64
Server ID 1387139
Price 2,343,275
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB65
Server ID 1371734
Price 2,343,275
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB65
Server ID 1383369
Price 2,343,275
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB65
Server ID 1386383
Price 2,343,275
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB65
Server ID 1381751
Price 2,343,275
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB65
Server ID 1379280
Price 2,343,275
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB65
Server ID 1373258
Price 2,379,328
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB66
Server ID 1361257
Price 2,379,328
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB66
Server ID 1385718
Price 2,379,328
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB66
Server ID 1383545
Price 2,379,328
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB66
Server ID 1374180
Price 2,415,377
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB67
Server ID 1382591
Price 2,415,377
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 1700X
Server Name SB67
Server ID 1376822
Price 2,415,377
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 1700X
Server Name SB67
Server ID 1375349
Price 2,451,430
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB68
Server ID 1384758
Price 2,451,430
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB68
Server ID 1387387
Price 2,415,377
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB67
Server ID 1381793
Price 2,487,479
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB69
Server ID 1380129
Price 2,487,479
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB69
Server ID 1383368
Price 2,487,479
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB69
Server ID 1373015
Price 2,487,479
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 1700X
Server Name SB69
Server ID 1377538
Price 2,487,479
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB69
Server ID 1381418
Price 2,487,479
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB69
Server ID 1381748
Price 2,487,479
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB69
Server ID 1381755
Price 2,487,479
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB69
Server ID 1381824
Price 2,487,479
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB69
Server ID 1378992
Price 2,487,479
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB69
Server ID 1385983
Price 2,523,528
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 480 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB70
Server ID 1379033
Price 2,523,528
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB70
Server ID 1383518
Price 2,523,528
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 10 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB70
Server ID 1364919
Price 2,523,528
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB70
Server ID 1383575
Price 2,523,528
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB70
Server ID 1381731
Price 1,893,035
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB53
Server ID 1381753
Price 2,559,581
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB71
Server ID 1383626
Price 2,559,581
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB71
Server ID 1381794
Price 2,559,581
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB71
Server ID 1383463
Price 2,559,581
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB71
Server ID 1383619
Price 2,559,581
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB71
Server ID 1380339
Price 2,595,630
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server Name SB72
Server ID 1376295
Price 2,595,630
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB72
Server ID 1382982
Price 2,595,630
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB72
Server ID 1386555
Price 2,595,630
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB72
Server ID 1386701
Price 2,595,630
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB72
Server ID 1382889
Price 2,595,630
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB72
Server ID 1368773
Price 2,631,679
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB73
Server ID 1379879
Price 2,631,679
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB73
Server ID 1386635
Price 2,631,679
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB73
Server ID 1379871
Price 2,631,679
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB73
Server ID 1372266
Price 2,631,679
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB73
Server ID 1386585
Price 2,631,679
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB73
Server ID 1386586
Price 2,667,732
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB74
Server ID 1385755
Price 2,667,732
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server Name SB74
Server ID 1379598
Price 2,667,732
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB74
Server ID 1382975
Price 2,703,781
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB75
Server ID 1386443
Price 2,703,781
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB75
Server ID 1386524
Price 2,739,830
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 10 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB76
Server ID 1380130
Price 2,739,830
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 10 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB76
Server ID 1376720
Price 2,739,830
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB76
Server ID 1383450
Price 2,739,830
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB76
Server ID 1384103
Price 2,739,830
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB76
Server ID 1383546
Price 2,739,830
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 10 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB76
Server ID 1365859
Price 2,739,830
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB76
Server ID 1383725
Price 2,739,830
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 480 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB76
Server ID 1359680
Price 2,739,830
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB76
Server ID 1378993
Price 2,739,830
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB76
Server ID 1381738
Price 2,739,830
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 32 GB
CPU AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server Name SB76
Server ID 1384196
Price 2,739,830
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB76
Server ID 1382885
Price 2,739,830
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB76
Server ID 1380205
Price 2,739,830
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB76
Server ID 1385944
Price 2,739,830
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB76
Server ID 1386474
Price 2,739,830
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB76
Server ID 1385931
Price 2,775,883
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 10 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB77
Server ID 1371687
Price 2,775,883
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB77
Server ID 1374989
Price 2,775,883
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB77
Server ID 1374081
Price 2,811,932
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB78
Server ID 1385617
Price 1,821,598
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB51
Server ID 1382756
Price 2,847,985
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB79
Server ID 1385648
Price 2,847,985
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 480 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB79
Server ID 1386608
Price 2,847,985
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 10 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB79
Server ID 1366587
Price 2,847,985
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 1700X
Server Name SB79
Server ID 1381891
Price 2,847,985
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB79
Server ID 1376931
Price 2,847,985
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB79
Server ID 1383467
Price 2,847,985
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server Name SB79
Server ID 1382871
Price 2,847,985
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 8 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB79
Server ID 1383714
Price 2,847,985
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB79
Server ID 1351859
Price 2,920,083
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB81
Server ID 1386356
Price 2,920,083
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB81
Server ID 1382919
Price 2,956,136
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 10 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB82
Server ID 1380836
Price 2,956,136
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 10 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB82
Server ID 1380839
Price 2,956,136
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 8 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB82
Server ID 1381782
Price 2,992,185
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB83
Server ID 1386697
Price 3,028,234
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 600 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB84
Server ID 1379651
Price 3,028,234
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB84
Server ID 1376257
Price 3,028,234
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB84
Server ID 1372894
Price 3,028,234
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 4 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB84
Server ID 1386468
Price 3,064,287
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB85
Server ID 1384320
Price 3,064,287
Traffic unlimited
Hard Disk 7x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB85
Server ID 1372980
Price 3,064,287
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB85
Server ID 1356436
Price 3,100,336
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 480 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB86
Server ID 1386308
Price 3,172,438
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB88
Server ID 1375293
Price 1,821,598
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB51
Server ID 1381588
Price 3,244,540
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB90
Server ID 1369944
Price 3,280,589
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB91
Server ID 1383516
Price 3,280,589
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB91
Server ID 1384241
Price 3,316,638
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB92
Server ID 1386354
Price 3,316,638
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB92
Server ID 1386352
Price 3,388,740
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB94
Server ID 1374073
Price 2,250,213
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB63
Server ID 1379872
Price 3,496,891
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB97
Server ID 1382872
Price 3,532,939
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB98
Server ID 1387407
Price 3,532,939
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB98
Server ID 1372310
Price 3,641,090
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 10 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB101
Server ID 1382808
Price 3,677,143
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB102
Server ID 1385879
Price 3,677,143
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB102
Server ID 1377315
Price 3,677,143
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB102
Server ID 1377010
Price 3,677,143
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB102
Server ID 1376921
Price 3,713,192
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB103
Server ID 1376986
Price 3,713,192
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 10 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB103
Server ID 1385886
Price 3,713,192
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 480 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB103
Server ID 1386837
Price 3,749,246
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB104
Server ID 1377015
Price 3,749,246
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server Name SB104
Server ID 1385699
Price 3,893,445
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 10 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB108
Server ID 1355766
Price 3,893,445
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB108
Server ID 1378973
Price 3,929,494
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB109
Server ID 1382880
Price 3,929,494
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB109
Server ID 1371712
Price 4,001,596
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB111
Server ID 1354149
Price 4,073,698
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 512 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server Name SB113
Server ID 1385700
Price 4,073,698
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 10 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB113
Server ID 1361060
Price 4,145,800
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB115
Server ID 1386320
Price 4,181,849
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 480 GB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB116
Server ID 1379713
Price 4,181,849
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB116
Server ID 1354291
Price 4,217,898
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 6 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB117
Server ID 1386312
Price 4,253,951
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 480 GB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB118
Server ID 1384322
Price 4,326,049
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB120
Server ID 1382922
Price 4,326,049
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB120
Server ID 1372406
Price 4,398,151
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB122
Server ID 1386836
Price 4,398,151
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB122
Server ID 1382819
Price 4,470,253
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB124
Server ID 1370184
Price 4,578,404
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB127
Server ID 1372305
Price 4,758,657
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB132
Server ID 1374093
Price 4,794,706
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB133
Server ID 1386341
Price 4,902,857
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB136
Server ID 1386316
Price 4,974,959
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 480 GB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB138
Server ID 1386310
Price 4,974,959
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB138
Server ID 1386523
Price 5,011,007
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB139
Server ID 1384334
Price 5,119,158
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 10 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB142
Server ID 1383511
Price 5,299,411
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server Name SB147
Server ID 1385698
Price 5,804,117
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 10 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB161
Server ID 1382858
Price 5,984,370
Traffic unlimited
Hard Disk 15x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB166
Server ID 1384392
Price 5,984,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB166
Server ID 1382944
Price 5,984,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB166
Server ID 1384301
Price 6,056,472
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 10 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB168
Server ID 1384302
Price 6,128,570
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB170
Server ID 1386311
Price 6,236,725
Traffic unlimited
Hard Disk 15x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB173
Server ID 1383822
Price 6,633,275
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 960 GB
RAM 128 GB
CPU AMD Ryzen Threadripper 2950X
Server Name SB184
Server ID 1386300
Price 6,813,528
Traffic unlimited
Hard Disk 10x 10 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB189
Server ID 1385092
Price 7,101,932
Traffic unlimited
Hard Disk 10x 6 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB197
Server ID 1376987
Price 7,174,034
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 960 GB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB199
Server ID 1384319
Price 7,282,185
Traffic unlimited
Hard Disk 15x 6 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB202
Server ID 1374080
Price 7,462,438
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB207
Server ID 1374107
Price 7,498,487
Traffic unlimited
Hard Disk 15x 6 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB208
Server ID 1350775
Price 7,498,487
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 128 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB208
Server ID 1370628
Price 7,750,842
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB215
Server ID 1386309
Price 7,750,842
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 960 GB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB215
Server ID 1382818
Price 7,931,090
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1966 GB
RAM 128 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB220
Server ID 1375739
Price 8,219,494
Traffic unlimited
Hard Disk 15x 6 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB228
Server ID 1370078
Price 9,805,713
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 1966 GB
RAM 128 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB272
Server ID 1385854
Price 9,985,966
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 128 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB277
Server ID 1385865
Price 9,985,966
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 128 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB277
Server ID 1385874
Price 10,022,015
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 192 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB278
Server ID 1385867
Price 10,238,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 128 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB284
Server ID 1385868
Price 10,346,472
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 960 GB
RAM 128 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB287
Server ID 1385869
Price 10,454,623
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 960 GB
RAM 192 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB290
Server ID 1385872
Price 10,454,623
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1966 GB
RAM 256 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB290
Server ID 1383655
Price 10,670,925
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 1966 GB
RAM 256 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB296
Server ID 1382055
Price 11,103,528
Traffic unlimited
Hard Disk 15x 10 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB308
Server ID 1381419
Price 11,103,528
Traffic unlimited
Hard Disk 15x 10 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB308
Server ID 1361560
Price 11,536,136
Traffic unlimited
Hard Disk 15x 10 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB320
Server ID 1349805
Price 11,536,136
Traffic unlimited
Hard Disk 15x 10 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB320
Server ID 1322429
Price 12,112,939
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 128 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB336
Server ID 1386301
Price 13,266,555
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 512 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB368
Server ID 1378944
Price 15,177,226
Traffic unlimited
Hard Disk 7x 960 GB
RAM 256 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB421
Server ID 1385866
Price 15,826,136
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 960 GB
RAM 512 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB439
Server ID 1367285
Price 18,746,219
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1966 GB
RAM 512 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB520
Server ID 1382051
Price 18,998,570
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1966 GB
RAM 384 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB527
Server ID 1385851
Price 21,486,049
Traffic unlimited
Hard Disk 6x 3932 GB
RAM 256 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB596
Server ID 1385853

7 روز هفته، 24 ساعته در کنار شما هستیم.

05138645596 ارسال تیکت

تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق است به سرورستاپ